Rudsak: Fashion Week

Sundays shot portraits at the Rudsak Fashion Week show,