Rudsak: Fashion Week

Sundays shot portraits at the Rudsak Fashion Week show

 
 
 
 
 
static1.squarespace-2.jpg
 
 
 
static1.squarespace-3.jpg
 
static1.squarespace-4.jpg
 
 
 
static1.squarespace-5.jpg
 
 
 
static1.squarespace-6.jpg
 
 
 
static1.squarespace-7.jpg
 
static1.squarespace-8.jpg
 
 
 
static1.squarespace-10.jpg